Név:
E-mail:
Sporttámogatás - 2013/14

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója a Kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékéről, elszámolásáról (2013.11.04.)


Támogatási szerződés minta (2013. szeptember 27.)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 2013. május 19-től hatályos 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései értelmében, az adózó az támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a mellékelt Támogatási szerződést használja, a szerződés minta közzétételével a támogató cégeknek lehetőségük nyílik a szükséges előkészületek időben történő megtételére.Elszámolási útmutató - A Nemzeti Sportintézet tájékoztatója (2013. július 4.)Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (2013. július 2.)Módosultak a látvány-csapatsport kedvezményeket szabályozó jogszabályok (2013 június 28.)

A látvány-csapatsportágak támogatásának eljárási rendjét szabályozó jogszabályok (1996. évi LXXXI törvény, 107/2011. (VI.30) kormányrendelet) májusban módosultak. Jelen tájékoztatóhoz csatoljuk a Nemzeti Sportintézet ezen tárgyú tájékoztatóját:

Az új eljárásrenddel kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is közleményt bocsájtott ki, mely az alábbi linken elérhető:
http://nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/latvany_es_csapatsportok_tamogatasi_rendszere_2013_majustol.html

További változás, melyről kérjük, hogy támogatóikat a megállapodás megkötésekor feltétlenül tájékoztassák, hogy a támogatás és a kiegészítő támogatás NAV felé történő bejelentése a SOPRTBEJ nevű űrlappal tehető meg papír alapon vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

A nyomtatvány letölthető innen:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/sportbej.html

A kitöltési útmutatót pedig itt találják:
http://www.nav.gov.hu/data/cms293895/Kitoltesi_utmutato_2013.06.25.pdf

Kérjük a tájékoztatók részletes elolvasását és az azokban foglaltak pontos betartását!A látvány-csapatsportok támogatási rendszere 2013. május 19-től

A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2013. május 19-i hatállyal módosította a látvány-csapatsportok támogatása társasági adókedvezményének szabályait.

A Tao. tv. alábbiakban ismertetésre kerülő, megváltozott szabályait első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott új sportfejlesztési programok támogatásával (juttatásával) összefüggésben kell alkalmazni (Tao. tv. 29/U.§). A Kormányrendelet módosításai 2013. május 19-től alkalmazandóak.

A Tao. tv. módosult 22/C. § (2)-(3) bekezdései értelmében a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó
  • a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás génybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor köztartozásmentes legyen [ezen előírás a Tao. tv. 29/S. § (5) bekezdése szerint 2012. március 1-jei hatállyal alkalmazandó]
  • támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, illetve – új előírásként – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportköztestület számára átutalja, valamint
  • a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napos, jogvesztő határidőn belül bejelentse.

2013. május 19-től a támogató nem kötelezett a támogatási igazolás másolatának illetve az átutalást igazoló banki bizonylatnak az állami adóhatósághoz történő benyújtására, a Korm. Rendelet 7. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel.

Szintén változott a szabályozás a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása esetén a támogatás összege utáni 1%-os befizetési kötelezettség tekintetében (melyet az ellenőrző szervezet által ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenőrzési feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani). Ezen kötelezettséget a korábbiaktól eltérően nem a támogatási összegen felül, hanem a támogatás összegéből kell teljesíteni, melynek következtében az 1%-os összeg az adókedvezménybe is beleszámít.

A támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Változatlan szabály, hogy a támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást

a)       előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően az igazoláson feltüntetett egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással,

b)      utófinanszírozásnál a támogatási igazolás kézhezvételét követően a sportigazgatási szervnél illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

A Tao. tv. újonnan beiktatott 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései szerint, az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Amennyiben a támogatást a társasági adó alanya a sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatást – az alaptámogatáshoz hasonlóan – szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. Átutalása a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele.  

A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást az országos sportági szakszövetség illetve a sportköztestület által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti mind elő-, mind utófinanszírozásnál [Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés].

Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos adókulccsal akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.Tisztelt Pályázók! (2013.06.03.)

A 2013/14. évi sportfejlesztési programok hiánypótlásához szükséges Adatszolgáltatási nyilatkozatot (tárgyi eszköz beruházás/felújítás) itt tudják letölteni.

Tisztelt Pályázók (2012.06.03.)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés, valamint a Kormány módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt, és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletet.

Mindkét jogszabály módosításai időközben hatályba is léptek.

A módosítással érintett főbb újdonságok:

A) A tao. tv. új rendelkezései:

Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra vonatkozó rendelkezések - 22/C. § (3) és (3a)-(3d) bekezdések

„22/C. § (3) Az adókedvezmény támogatási igazolás alapján vehető igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó - jogszabályban meghatározottak szerint -

a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet, a (3a) és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást (a továbbiakban: kiegészítő sportfejlesztési támogatás) az ott meghatározottak szerint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség vagy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület számára átutalja, valamint

b) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére - a (3d) bekezdés figyelembe vételével - bejelentse.

(3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület részére nyújtott támogatás esetén az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatást e sportköztestület részére köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni.

(3b) Az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az adózó a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül a (3a) bekezdésben meghatározott módon kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.

(3c) Az adózó a támogatást és a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vagy a sportigazgatási szerv által a támogatási igazolásban meghatározott fizetési számlára utalja át a támogatási igazolás kézhezvételét követően.

(3d) Az adózó a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére bejelenti. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”

B) A Kormányrendelet új rendelkezései:

Közzétételi kötelezettség - 6. § (1) e)

A támogatási igazolás kiállításának az eddigiekhez képest további feltétele, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja a kérelmező, hogy a kérelmező honlapján történő közzétételi kötelezettségnek eleget tett. A közzétételi kötelezettségről a 4. § (11) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(11) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben meghatározott összegét.”

A sportfejlesztési program módosításának szabályai módosultak - 10. § (2) és (3a)

„(2) A támogatott szervezet - 8 napos határidőn belül - a támogatási időszak során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására. A módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.

(3a) Ha az (1) bekezdésben meghatározott körülmények a támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vonatkozóan merültek fel, a sportfejlesztési program ennek megfelelő módosítását a támogatott szervezet - a módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül - kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél. A jóváhagyást végző szervezet a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal - legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel - kérelmezhető. A támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint jóváhagyott, igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelemhez a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott dokumentumok közül a kérelem elbírálásához szükséges szakmai- és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.”

A sportfejlesztési program meghosszabbításának szabályai módosultak - 14. § (4) , (6a) és (9a)

„(4) A támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével - az elszámolás, valamint az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére való benyújtásával egyidejűleg a jóváhagyást végző szervezetnél kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb 1 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

(5) Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, a támogatott szervezet a (4) bekezdés szerinti kérelem 1 példányát az ellenőrző szervezet részére is megküldi.

(6) A támogatott szervezet részéről a (4) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végző szervezet 30 napon belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről az ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.

(6a) A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a sportfejlesztési program megvalósításának módosított véghatáridejét, ha engedélyezi a sportfejlesztési program meghosszabbítását. A támogatott szervezet köteles a döntésben meghatározott véghatáridőre a meghosszabbított sportfejlesztési programot lezárni és a 11. § (1) bekezdésének megfelelő elszámolást az ellenőrző szervezet részére benyújtani.

(9a) A (4) bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során a 10. § (2) vagy (3a) bekezdése szerinti támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 1 alkalommal. A módosítási kérelemről való döntésre a 10. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

Jogszabályváltozás! (2013.05.10.)

A Magyar Közlöny 2013. évi 73. számában megjelent A Kormány 134/2013.(V.9.) rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.(VI.30.) Korm. rendelet módosításáról.

A jogszabály letöltése


Tisztelt Pályázók (2013.03.04.)

Az elektronikus kapcsolattartás eszközei, az elektronikus aláírás megszerzésének folyamata az MKOSZ-en keresztül

A csatolt dokumentumban részletes tájékoztatás található az elektronikus aláírás megszerzésének folyamatáról.

Figyelem: a Tájékoztatóban leírt módon igényelt eszközt az MKOSZ kedvezményes, 8.850,- Ft + ÁFA (bruttó: 11.290,- Ft) áron biztosítja. A számla a Netlock rendszerébe történő regisztrálás után kerül kiállításra, a számla kiegyenlítése előfeltétele a hitelesítő csomag átvételének. A szolgáltatás díja egy támogatási időszakra érvényes! A megszemélyesítő eszközt kizárólag a képviseletre jogosult személy veheti át az előre egyeztetett helyen és időben a személyes okmányok felmutatásával.

A megszerzett eszközök nem ruházhatók át, aki ennek ellenére mégis átruházza, kizárólag saját felelősségére teszi.

A NetLock Kft. kizárólag abban az esetben tudja Budapesten, illetve a vidéki megyeszékhelyeken történő személyes átvételt biztosítani, amennyiben 2013. március 25-ig a NetLock rendszerében a regisztráció hibátlanul megtörténik. Amennyiben egy Sportszervezet több szakszövetséghez is kérelmet nyújt be, elegendő egy hitelesítő csomag megrendelése!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2013/14-es sportfejlesztési programok kizárólag ezen eszközök használatával nyújthatók be!


Tisztelt Pályázók (2013.03.01.)

A mai naptól a http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/ oldalon elérhető az Elektronikus Kérelmi Rendszeren belül a 2013/14-es támogatási időszak sportfejlesztési programjának benyújtásához szükséges adatlap.

Változások a kitöltő programban
A kitöltő programba a megelőző időszakokban pályázatot benyújtó sportszervezetek a korábbi felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be. Az újonnan pályázóknak először regisztrálniuk kell magukat. A korábbi időszakhoz képes változás hogy egy sportszervezet egy sportfejlesztési programot nyújthat be kizárólag. A felületen történt módosítások az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott sportágfejlesztési programmal összhangban történtek. Jelentős változás, hogy a kitöltött sportfejlesztési programot az ellenőrzés és a megfelelő dokumentumok csatolása után kizárólag elektronikus aláírás után lehet beküldeni.

Közlemény (2013.02.28.)

Az egységes jogalkalmazás érdekében 2013. március 1-től a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj fizetés hatálya alá tartozó minden sportfejlesztési program jóváhagyására, módosítására, hosszabbítására, illetve a támogatási igazolás kiállítására irányuló Kérelem esetében a számla kiállítás megszűnik.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Rendeletben meghatározott mértékben minden esetben a Kérelem benyújtásával egyidejűleg bizonyítottan meg kell fizetni, ellenkező esetben a Kérelem minden érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Az utaláskor a közlemény rovatban kizárólag az ügyiratszámot (pl. SFP-0001/2013) szíveskedjenek feltüntetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat továbbra is a 10300002-20316431-70143285 számú számlára kell utalni és az utalás igazolását minden egyes kérelemhez csatolni szükséges.

Tisztelt Pályázók! (2013.02.26.)

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény által beiktatott, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (a továbbiakban: Tao. tv.) - 2013. január 1-jén hatályba lépett - 22/C. § (10) bekezdése alapján, a 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.

A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve az MKOSZ Elnöksége a 2013. február 22-i ülésén a 243/2013.02.22. számú elnökségi határozattal döntött arról, hogy a 2013/14-es támogatási időszaktól kezdődően a Kérelmet benyújtó Sportszervezetek kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel, jelen esetben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az elektronikus kapcsolattartással és a kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes információkat néhány napon belül ezen az oldalon elérhetővé tesszük.

Tisztelt Pályázók! (2013.02.25.)

Az MKOSZ Elnöksége a 2013. február 22-i ülésén a 242/2013.02.22. számú elnökségi határozattal jóváhagyta a 2013/14-es támogatási időszakra érvényes Benchmarkokat. Kérjük, hogy a benyújtásra kerülő Kérelmeket ennek figyelembe vételével készítsék el.

A Benchmark táblázatot innen tudja letölteni.A támogatási rendszerrel kapcsolatos jogszabályok:Tabella
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport
j plyn
 KÖZZÉTÉTEL

Közzététel az adózó 2015. évi rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg 2016. évben történt felhasználásáról
A 2015. évi adó 1% felajánlásának köszönhetően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 50.074 Ft támogatásban részesült.
A Szövetség a fenti összeget, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Alapító okiratban foglaltak alapján a 2016 évi Kosárlabdázás Napja rendezvényünk szervezési feladataihoz használta fel.
Ezúton köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át az MKOSZ részére ajánlották fel.

 OLDALTÉRKÉP


BAJNOKSÁGOK - FELNŐTT

BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS

  • MŰSOR

  • Műsor
  • CSAPATOK

  • Csapatok
  • JÁTÉKOSOK

  • Játékosok