Név:
E-mail:
Sporttámogatás - 2014

Tájékoztató a meghosszabbított sportfejlesztési programokkal kapcsolatos előrehaladási jelentések benyújtásáról (2014.10.08.)


Együttműködési megállapodás minta (2014.10.06.)


Tájékoztató az Elektronikus kérelmek benyújtásához szükséges lejárt hitelesítő csomag további használatáról (2014.09.11.)

Tisztelt Sportszervezetek!

A 2013-2014-es támogatási időszaktól kezdődően a látvány-csapatsport támogatás feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyása, valamint a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be a jóváhagyást végző szervezet részére.

A fenti eljáráshoz az aláírás létrehozó adat és a kibocsájtásra kerülő tanúsítvány tárolására és kezelésére használt aláírás-létrehozó eszköz, valamint kártyaolvasó (a továbbiakban: hitelesítő csomag) szükséges, amely a 2013-2014-es támogatási időszakban a Sportszervezetek részére átadásra került.

Mint ahogy azt a 2014. április 12. napján közzétett tájékoztatóban is jeleztük, azon Sportszervezetek, amelyek rendelkeznek a Netlock Kft. által, a 2013-2014-es támogatási időszakra kibocsájtott hitelesítő csomaggal, a 2014-2015-ös támogatási időszakban minden további regisztrációs kötelezettség teljesítése nélkül, de a hitelesítő csomaghoz tartozó – a Netlock Kft. által kiküldött számlán szereplő – éves díj megfizetése esetén jogosultak az eszköz és az elektronikus aláírás használatára.

Amennyiben a Sportszervezet nem fizeti meg az éves díjat, azt eredményezheti, hogy nem tudja a támogatási igazolási kérelemét elektronikusan aláírni, és a támogatási igazolás nem kerül kiállításra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy az éves díj nem számolható el a látvány-csapatsport támogatás keretében.

Tisztelettel:

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Útmutató a 2013/2014-es támogatási időszak sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem kitöltéséhez (2014.07.17.)


Tájékoztató a téves átutalással kapcsolatos eljárásrendről (2014.06.16.)

Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában a téves – vagy bármely adminisztrációs okból történő – befizetését követő túlfizetés visszatérítésére hivatalból, vagy kizárólag a Sportszervezet képviselője által cégszerűen aláírt és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) részére eljuttatott hivatalos, papír alapú levél alapján kérelemre kerülhet sor.

Túlfizetés esetén a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül téríti vissza.

Hivatalból történő visszatérítés esetén a jóváhagyást végző szervezet a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, vagy ennek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással teljesíti.

Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a jóváhagyást végző szervezet a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással teljesíti. Az e tárgyban elektronikus levélben eljuttatott beadványok alapján a szakszövetség a visszautalásról nem intézkedik.

Kérjük, hogy levelükhöz mellékeljék a befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Szíves közreműködésüket megköszönve.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Tájékoztató az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről (2014.05.30.)

Tisztelt Sportszervezetek! Kérjük, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására, módosítására hosszabbítására, valamint a támogatás igazolás kiadására irányuló kérelem elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetését – a jogszabályoknak való megfelelés és a könnyebb beazonosítás miatt – a sportszervezet számlájáról átutalással szíveskedjenek teljesíteni, ellenkező esetben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hiánypótlás keretében hívja fel Önöket a befizetésre.

Amennyiben a sportszervezet képviseletében eljáró személyek a fentiektől eltérően teljesítették a befizetést (pl. banki pénztári befizetés), a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) részére eljuttatott beadványukban kérhetik az összeg visszafizetését. Kérjük, hogy levelükben jelöljék meg a befizető adatait, a számlaszámot ahova a kiutalás teljesíthető, valamint mellékeljék a befizetést igazoló bizonylat másolatát.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Elszámolási útmutató és mellékletek (2014.05.29.)

A látvány-csapatsport támogatások felhasználására – 2013/14-es támogatási időszak

Tájékoztató (2014. 05. 29.)

Az 1%-os befizetési kötelezettség, mint a sportcélú adókedvezmény igénybevételének feltétele

PDF dokumentum letöltése (190 kb)

Módosított tájékoztató az Elektronikus kérelmek benyújtásához szükséges hitelesítő csomag igényléséről (2014. 04. 12.)

PDF dokumentum letöltése (117 kb)

Tájékoztató a TAO elszámolással kapcsolatos postai küldeményekről (2014.04.04.)

Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-jétől a Nemzeti Sport Intézet látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti feladatait – részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a Tao elszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos postai küldeményt kívánnak eljuttatni a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére, a könnyebb beazonosítás érdekében a borítékon az alábbi címzést szíveskedjenek feltüntetni:

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

MKOSZ Tao Iroda
Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Fszt. 1. ajtó
1146

Benchmark - 2014/2015-ös TAO támogatási időszak (2014.03.20.)

PDF dokumentum letöltése (200 kb)

Jogszabályváltozás - Módosult a 107/2011. Korm. rendelet (2014.03.19.)


PDF dokumentum letöltése (6 kb)

Tájékoztató számlaszámok változásáról (2014.03.10.)

Tisztelt Sportszervezetek, Támogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b), valamint a 14. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott – a visszafizetést követően az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható – fel nem használt támogatások visszafizetésére a tárca a Magyar Államkincstárnál vezetett Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű, 10032000-01220328-50000005 számú számla szolgál.

Az ellenőrzési feladatok ellátására fordítandó 1%-ok 1/3-ad részét az NSI megszűnése után az EMMI Igazgatás által biztosított 10032000-01425190-00000000 számú számlára kell befizetni.

Az MKOSZ részére utalandó 1%-ok 2/3-ad részét a továbbiakban is az alábbi számlaszámra kell utalni: 10300002-20316431-49020432.

Tájékoztató a sportfejlesztési programok módosításához kapcsolódó adminisztratív teendőkről (2014.02.28.)

PDF dokumentum letöltése (545 kb)

TÁJÉKOZTATÓ - ELEKTRONIKUS KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HITELESÍTŐ CSOMAG IGÉNYLÉSE (2014. február 10.)


A sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek benyújtásához szükséges hitelesítő csomag vonatkozásában a következőkről tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket.

  • I. Meglévő hitelesítő csomag használata
Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2014-2015-ös támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelmek benyújtására továbbra is kizárólag a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elektronikus rendszerén (a továbbiakban jelen tájékoztatóban: TAO rendszer) keresztül van mód. A hatósági eljárás megindításának feltétele, az elektronikus aláírással ellátott kérelmek TAO rendszerben történő előterjesztése.

Azon Sportszervezetek, amelyek rendelkeznek a Netlock Kft. által, a 2013-2014-es támogatási időszakra kibocsájtott hitelesítő csomaggal, a 2014-2015-ös támogatási időszakban változatlanul – minden további regisztrációs, vagy díjfizetési kötelezettség teljesítése nélkül – jogosultak az eszköz és az elektronikus aláírás használatára. Ez nem vonatkozik azon Sportszervezetekre, amelyeknél a tanúsítvány tulajdonosának személyében változás történt.

  • II. Új hitelesítő csomag igénylése
Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a http://www.netlock.hu/nsr/ealairasregisztracio/ linken keresztül ismét lehetőség van a TAO rendszer használatához szükséges hitelesítő csomag igénylésére.

Az új hitelesítő csomag igénylésére nemcsak azon Sportszervezetek esetében van szükség, amelyek a 2013-2014-es támogatási időszakban nem nyújtottak be a szövetség elektronikus rendszerében kérelmet (Új pályázók), hanem azok esetében is, amelyeknél a tanúsítvány tulajdonosának személyében változás történt (például az egyesület elnöke, vagy a kft. ügyvezetője más lett), tekintettel arra, hogy a hitelesítő csomag másra nem ruházható át.

Az új igényléshez kapcsolódó további információkat (szükséges dokumentumok, eszköz átvétele, stb.) a fenti linken, vagy az nsr@netlock.hu elektronikus levelezési címen kaphatnak.

Az új hitelesítő csomag igénylésével kapcsolatos minden költség az igénylő Sportszervezetet terheli.

Az Új pályázók általi TAO rendszer használatához a hitelesítő csomag mellett előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció részeként a Sportszervezet egyedi azonosítót és egy jelszót kap, amellyel az elektronikus rendszerbe történő belépés biztosított. Az azonosító és a hozzá tartozó jelszó a TAO rendszer 2014. március 01-jétől megnyitásra kerülő linkjén (http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/) igényelhető, amelyet a Sportszervezet elektronikus levélben kap meg.

Kérdéseik esetén az alábbi elektronikus levelezési címen állunk rendelkezésükre: sporttamogatas@hunbasket.hu

Változtak az ellenőrzési költség (1%) befizetésével kapcsolatos jogszabályok (2014. január 22.)


Tisztelt Támogatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy – a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (6a)-(6b) bekezdései alapján – megváltoztak a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos ellenőrzési költség (1%) befizetésének szabályai.

A Támogató a támogatás megfizetésével egyidejűleg az 1%
  • 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett fizetési számlára,
  • 2/3 részét a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége által közzétett fizetési számlára fizeti be.
A jogosultakat és a számlaszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.

JOGOSULT NEVE SZÁMLASZÁM - TAO 1%
Emberi Erőforrások Minisztériuma (1% 1/3 része) 10032000-00294762-00000000
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (1% 2/3 része) 10300002-20316431-49020432

FONTOS! Azokban az esetekben, amikor a Támogató a részére 2014. január 01. napja előtt kiállított támogatási igazolás alapján 2013. évben a támogatást (99%+1%) nem utalta át, de szándékában áll azt részben vagy egészben átutalni, kérjük, hogy – a hivatkozott jogszabályhelyek szerint előírtak maradéktalan és jogszabályszerű teljesítése érdekében – a támogatás pénzügyi teljesítése ELŐTT keressék meg a támogatási igazolást kiállító Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét a határozat felülvizsgálata céljából.

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról (2014. január 16.)

PDF dokumentum letöltése (84 kb)

Összefoglaló tájékoztató a hatályba lépett jogszabályváltozásokról (2014. január 15.)

PDF dokumentum letöltése (125 Kb)

Tájékozató az előrehaladási jelentések benyújtásával kapcsolatos változásokról


Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a sportpolitikáért felelős miniszter – a 2013. december 20-án kelt és 43353-10/2013/SPORTIG számú okiratában – 2013. december 31. napjával megszüntetette a Nemzeti Sport Intézetet.

Ezzel összefüggésben 2013. év végén – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény, valamint a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – ismét módosultak a látvány-csapatsportok támogatásának szabályai. A jogszabály módosítások célja, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő feladatok ellátása 2013. december 31. után is biztosított legyen.

2014. január 1-jétől a Nemzeti Sport Intézet látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti feladatait – részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.

Ez alapján a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola) támogatása esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok vonatkozásában – a támogatás felhasználásával kapcsolatos ELLENŐRZŐ FELADATOKAT A KOSÁRLABDA SPORTÁGBAN A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE látja el.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-jét követően a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot (előrehaladási jelentést, (rész)elszámolást, hiánypótlást és ezekkel összefüggő valamennyi dokumentumot) a MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE RÉSZÉRE szíveskedjenek megküldeni!

Ez nem vonatkozik a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programmal rendelkező Támogatott szervezetekre, tekintettel arra, hogy ezen Sportszervezetek vonatkozásában az ellenőrzési feladatokat az az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el.

A jelen tájékoztató az előrehaladási jelentés benyújtásával kapcsolatos változásokat tartalmazza. Az ellenőrzés gyakorlati tudnivalóiról és a jogszabály módosítás részleteiről a későbbiekben informáljuk a Tisztelt Sportszervezeteket.

I. Az előrehaladási jelentés benyújtásának szabályai

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (2) bekezdése alapján a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE részére.

Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására nem került sor.

Az előrehaladási jelentést – főszabály szerint – a negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról, a program szakmai megvalósítása során az eredetileg benyújtott sportfejlesztési programhoz képest bekövetkező eltérésekről, támogatási jogcímek, illetve jogcímen belüli támogatási tételek felhasználás során megvalósuló módosulásáról.

A folyamatos adatszolgáltatás és a változások követhetősége érdekében az egyes negyedévi adatok nem vonhatók össze, tehát a támogatott szervezeteknek – az első támogatási igazolás kiállítását követően – külön elektronikusan benyújtott előrehaladási jelentéssel kell rendelkezniük valamennyi negyedéves időszakra vonatkozóan.

II. Az előrehaladási jelentések benyújtásának módja:

A hivatkozott jogszabályi kötelezettségnek a támogatott szervezetek http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/ linken elérhető elektronikus rendszeren keresztül – a sportfejlesztési program jóváhagyásánál és a támogatási igazolás kiállításánál alkalmazott – elektronikus aláírással ellátott előrehaladási jelentés benyújtásával tehetnek eleget.

A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll, az üzemszerű működésről külön tájékoztatjuk Önöket. E mellett kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a www.kosarsport.hu honlapon kihelyezett – folyamatos tartalommal frissülő – látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos tájékoztatókat is.

Azon Támogatott szervezetek, amelyek az elektronikus rendszer üzembe állítása ellenére papír alapon tesznek eleget jelentéstételi kötelezettségüknek, kérjük, hogy az előrehaladási jelentést a modul üzembe helyezése után az elektronikus rendszerbe is töltsék fel.

Kérdéseik esetén az alábbi elektronikus levelezési címen állunk rendelkezésükre: taoinfo@hunbasket.hu

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. január

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Tájékoztató az ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség (1%) befizetésével kapcsolatos változásokról (2014. január 14.)


Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a sportpolitikáért felelős miniszter – a 2013. december 20-án kelt és 43353-10/2013/SPORTIG számú okiratában – 2013. december 31. napjával megszüntetette a Nemzeti Sport Intézetet.

Ezzel összefüggésben 2013. év végén – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény, valamint a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – ismét módosultak a látvány-csapatsportok támogatásának szabályai.

2014. január 1-jétől a Nemzeti Sport Intézet látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti feladatait – részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.

Ez alapján a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola) támogatása esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok vonatkozásában – a támogatás felhasználásával kapcsolatos ELLENŐRZŐ FELADATOKAT A KOSÁRLABDA SPORTÁGBAN A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE látja el.

A Nemzeti Sport Intézet megszűnése, valamint az ellenőrzési feladatok megosztása miatt a támogatás igénybevételének feltételét képző, a Támogató által a támogatás megfizetésével egyidejűleg befizetendő az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%) az alábbiak szerint megosztásra kerül.

A Támogató a támogatás megfizetésével egyidejűleg az 1%
• 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett fizetési számlára,
• 2/3 részét a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége által közzétett fizetési számlára fizeti be.


Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE, hogy a Támogató az 1%-ot jogszabályban előírtak szerint A TÁMOGATÁS MEGFIZETÉSÉVEL EGYIDEJŰLEG befizesse.

Ezért kérjük a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy fordítsanak külön figyelmet arra, hogy a Támogatók kellő tájékoztatást kapjanak a megváltozott jogszabályi környezetről és a jogszabályoknak megfelelően tegyenek eleget a támogatás mellett a további – az ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség (1%) – befizetéseknek is.

Ez a Támogatók és a Támogatott szervezetek közös érdeke. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az elszámolások, részelszámolások benyújtásáig nem tudja a támogatási igazolás kiállítását követően ellenőrizni a Támogató által teljesített befizetéseket és előfordulhat, hogy amennyiben a Támogató az 1%-kal kapcsolatos befizetést nem teljesíti, annak hátrányos következményeit a Támogatott szervezet kénytelen viselni.

Kérdéseik esetén az alábbi elektronikus levelezési címen állunk rendelkezésükre: taoinfo@hunbasket.hu

Kérjük tájékoztatásunk és szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. január 08.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
A szövetség hivatalos médiatámogatója
Nemzeti Sport
j plyn
 KÖZZÉTÉTEL

Közzététel az adózó 2015. évi rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg 2016. évben történt felhasználásáról
A 2015. évi adó 1% felajánlásának köszönhetően a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 50.074 Ft támogatásban részesült.
A Szövetség a fenti összeget, a törvényi előírásoknak megfelelően, az Alapító okiratban foglaltak alapján a 2016 évi Kosárlabdázás Napja rendezvényünk szervezési feladataihoz használta fel.
Ezúton köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-át az MKOSZ részére ajánlották fel.

 OLDALTÉRKÉP


BAJNOKSÁGOK - FELNŐTT

BAJNOKSÁGOK - UTÁNPÓTLÁS

  • MŰSOR

  • Műsor
  • CSAPATOK

  • Csapatok
  • JÁTÉKOSOK

  • Játékosok